blake baxter

vanishing point
VP01
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP02
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP03
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP04
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP05
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
40" x 40"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP06
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
48" x 48"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP07
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
40" x 40"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP08
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
40" x 40"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP10
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
36" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP11
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
36" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP12
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
36" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP13
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
36" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP14
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on panel
VP15
2013
sand, polymer, acrylic on panel
30" x 45"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP16
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP17
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP18
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP19
2013
sand, polymer, acrylic on canvas
24" x 36"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on panel
VP20
2013
sand, polymer, acrylic on panel
30" x 45"
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP22
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
24 x 30 x 1.5 in.
blake baxter vanishing point sand, polymer, acrylic on canvas
VP23
2012
sand, polymer, acrylic on canvas
24 x 30 x 1.5 in.